Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Versie 1.1 inzake SaaS-dienstverlening betreffende ISO-Manager.

DE ONDERGETEKENDEN

De Afnemer van de dienst, zoals op het ondertekende aanmeldingsformulier vermeld, hierna te noemen ‘Afnemer’ En De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CORBO Support B.V., gevestigd te Sliedrecht aan de Sportlaan 375, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer , in de functie van directeur, hierna te noemen:

“CORBO Support”

hierna individueel te noemen “Partij” en gezamenlijk te noemen “Partijen”.

OVERWEGENDE CORBO Support DAT:

a. CORBO SUPPORT een generieke SaaS-dienst (Software as a Service) aanbiedt genaamd “ISO-Manager, welke Functionaliteit daarvan de Afnemer in staat stelt om haar cursusadministratie en aanverwante functies uit te voeren;

b. Afnemer interesse heeft in de Functionaliteit en derhalve de hiervoor bedoelde SaaS-dienst wenst af te nemen;

c. Afnemer en CORBO SUPPORT hieromtrent afspraken wensen te maken welke in deze overeenkomst neergelegd zijn.

ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT

Artikel 1 Definities

In de Overeenkomst worden een aantal begrippen gehanteerd, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter en die de betekenis hebben van de woorden zoals in dit artikel schuingedrukt gedefinieerd zijn.

Pagina 2 van 17

1.1 SaaS-dienst: dienst bestaande uit het ter beschikking stellen van Functionaliteit op afstand via elektronische weg door CORBO SUPPORT, onder de dienst is mede begrepen Ondersteuning en Documentatie.

1.2 Beschikbaarheid: het percentage van de tijd van het Service Window waarin Afnemer gebruik kan maken van de Functionaliteit.

1.3 Bijlage: bijlage bij Overeenkomst welke integraal deel uitmaakt van de Overeenkomst.

1.4 Documentatie: de door CORBO SUPPORT aan Afnemer ter beschikking te stellen gebruikershandleidingen met betrekking tot de SaaS-dienst en/of Functionaliteit.

1.5 Functionaliteit: de gebruiksfuncties en –mogelijkheden van de aan de SaaS-dienst ten grondslag liggende computerprogrammatuur, al dan niet onderverdeeld in deelfunctionaliteiten en/of modules, zoals gespecificeerd in Bijlage 1.

1.6 Gebrek: het niet, dan wel niet volledig, voldoen van Functionaliteit aan de overeengekomen specificaties.

1.7 Gebruiker: een aan Afnemer toe te rekenen persoon die van de Functionaliteit gebruik maakt.

1.8 Maintenance Window: het tijdvak waarin de SaaS-dienst mogelijk niet beschikbaar is en dat gereserveerd is voor onderhoud.

1.9 Opleiding: dienst, bestaande uit het verzorgen van een vorm van kennisoverdracht waarvan het doel is om Gebruikers bekend te maken met de door CORBO SUPPORT te leveren Functionaliteit en het trainen in het gebruik ervan, zodat zij daarmee ten behoeve van hun specifieke werkzaamheden op een adequate wijze kunnen werken.

1.10 Overeenkomst: onderhavige overeenkomst.

1.11 Service Window: het tijdvak, vallende buiten het Maintenance Window, waarin de SaaS-dienst beschikbaar dient te zijn.

1.12 Support: het tijdens Werkuren door CORBO SUPPORT, telefonisch en/of per e-mail en/of door middel van een website of helpdesk, verstrekken van informatie en adviezen over het gebruik van Functionaliteit, alsmede het verlenen van hulp bij het opsporen van oorzaken, daar onder mede begrepen Gebreken, die het ongehinderd gebruik van Functionaliteit en/of SaaS-dienst belemmeren en het oplossen van deze problemen.

1.13 Werkdagen: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van nationale feestdagen, waarbij 5 mei eens in de vijf (5) jaar een nationale feestdag is.

1.14 Werkuren: uren op Werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur.

 

 

Pagina 3 van 17

Artikel 2 Samenwerking

2.1 CORBO SUPPORT zal zoveel mogelijk overeengekomen data, termijnen e.d. trachten na te komen.

2.2 Indien CORBO SUPPORT signaleert dat Afnemer zich niet voldoende inzet, zal zij deze Afnemer hierover schriftelijk informeren.

2.3 In geval Afnemer nalatig is in het verschaffen van informatie welke noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, met inbegrip van die informatie waarvan Afnemer kan vermoeden dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering, is CORBO SUPPORT voor de duur van deze nalatigheid niet gehouden meer te presteren dan naar beste kunnen.

2.4 Afnemer verplicht zich bij de uitvoering van de Overeenkomst de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht te nemen.

Artikel 3 Verplichtingen Afnemer

3.1 Het is Afnemer niet toegestaan zodanig gebruik te maken van de SaaS-dienst dat daardoor schade kan ontstaan aan de SaaS-dienst, aan CORBO SUPPORT en/of aan derden, of waardoor een verstoring in de Beschikbaarheid ontstaat.

3.2 CORBO SUPPORT biedt haar SaaS-dienst aan op basis van “fair use”, dat wil zeggen dat zij in beginsel geen beperkingen oplegt aan de door Afnemer veroorzaakte systeem en netwerkbelasting. CORBO SUPPORT behoudt zich nochtans het recht voor om bij excessief gebruik, zijnde gebruik dat significant hoger ligt dan dat van de gemiddelde afnemer van CORBO SUPPORT, maatregelen te treffen.

3.3 Afnemer dient, onverwijld na eerste kennisgeving door CORBO SUPPORT van excessieve systeem- en/of netwerkbelasting, maatregelen te treffen om hieraan een einde te maken. CORBO SUPPORT is gerechtigd de SaaS-dienst en/of iedere andere op grond van de Overeenkomst uit te voeren verplichting op te schorten bij een voortdurend excessieve systeem- en/of netwerkbelasting.

3.4 In het geval er sprake is van een structureel excessieve systeem- en/of netwerkbelasting, zullen Partijen in overleg treden over de kosten hiervan.

3.5 Afnemer zal zorgdragen voor een zorgvuldige omgang door Gebruikers met door CORBO SUPPORT verstrekte inloggegevens.

3.6 Afnemer staat toe bij de gebruikmaking van de SaaS-dienst dat op haar ‘clients’ ‘plug ins’ worden geïnstalleerd die nodig zijn om de SaaS-dienst te kunnen laten werken. In Bijlage 2 word(t)en de ‘plug in(s)’genoemd.

3.7 Afnemer vrijwaart CORBO SUPPORT tegen aanspraken van derden op grond van handelingen van Afnemer die in strijd zijn met de artikelen 3.1 en 3.5.

3.8 Afnemer is verantwoordelijk voor het tijdig selecteren en verwerven van (een) geschikte telecommunicatievoorziening zoals gespecificeerd in Bijlage 3 om daadwerkelijk van de SaaS-dienst gebruik te kunnen maken.

Pagina 4 van 17

3.9 Afnemer stemt ermee in zelf een overeenkomst met een leverancier inzake in voorgaande lid bedoelde diensten aan te gaan, en kan aan CORBO SUPPORT een volmacht verstrekken om dat, indien en voor zover mogelijk, voor of namens haar te doen. CORBO SUPPORT is bereid tussen Afnemer en leverancier zo nodig een coördinerende rol op zich te nemen strekkende tot het aangaan van een dergelijke overeenkomst inzake een telecommunicatievoorziening. Afnemer erkent en stemt ermee in zelf gebonden te zullen zijn aan alle bepalingen en voorwaarden van de leverancier met betrekking hiertoe.

3.10 CORBO SUPPORT is niet aansprakelijk voor de kosten betrekking hebbende op de telecommunicatievoorzieningen als bedoeld in artikel 3.9, welke kosten door het gebruik van de SaaS-dienst worden veroorzaakt.

Artikel 4 Intellectuele eigendomsrechten

4.1 CORBO SUPPORT garandeert dat zij over alle benodigde rechten voor het verlenen van SaaS-dienst beschikt, waaronder alle rechten met betrekking tot de onderliggende computerprogrammatuur.

4.2 De intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen databankrechten en/of auteursrechten, blijven volledig bij CORBO SUPPORT danwel haar toeleveranciers berusten. Behoudens de intellectuele eigendomsrechten op gegevens welke Afnemer zelf middels het gebruik van de SaaS-dienst opbouwt, de intellectuele eigendomsrechten inzake deze gegevens blijven bij Afnemer berusten.

Artikel 5 SaaS-dienst

5.1 CORBO SUPPORT streeft naar een Beschikbaarheid van 99,95 % per jaar binnen Werkuren.

5.2 CORBO SUPPORT zal er naar streven dat aan alle uit te voeren activiteiten met betrekking tot een door Afnemer gedaan beroep op Support, daar onder mede begrepen behandelen van vragen van Gebruikers en het oplossen van Gebreken, zonder onnodige vertraging zullen worden begonnen en zo mogelijk voltooid.

5.3 Het in behandeling nemen van een Gebrek gebeurt alleen indien en voor zover dit Gebrek aantoonbaar danwel reproduceerbaar is. Indien en voor zover de tijd die het oplossen van een Gebrek in beslag neemt, of wordt vermoed in beslag zal nemen, van dusdanige duur is, dat vermoed wordt dat de Beschikbaarheid van de Functionaliteit zal worden aangetast, zal CORBO SUPPORT trachten te voorzien in een tijdelijke, toereikende oplossing.

5.4 Gebreken in Beschikbaarheid welke zijn veroorzaakt door:

a. onoordeelkundig gebruik door Gebruiker;

b. het werken met apparatuur en/of (browser)programmatuur welke niet voldoen aan de vooraf door CORBO SUPPORT goedgekeurde specificaties vallen niet binnen de reikwijdte van de Overeenkomst. Alleen op grond van een schriftelijke opdrachtbevestiging van Afnemer zal CORBO SUPPORT zo mogelijk de bedoelde Gebreken herstellen, zulks tegen haar alsdan gelden tarieven.

Pagina 5 van 17

5.5 CORBO SUPPORT kan, in het geval dat Gebruikers niet over adequate kennis van de Functionaliteit en/of de SaaS-dienst beschikken, van Afnemer eisen dat deze Opleidingen van CORBO SUPPORT betrekt teneinde de kennis van de Gebruikers op een dusdanig niveau te brengen dat zij niet langer een onevenredig beroep op Support doen, danwel Gebruikers anderszins benodigde kennis zullen opdoen. CORBO SUPPORT zal de redelijkheid van deze eis gronden op basis van haar (Support)historie. Indien Afnemer hieraan geen gehoor geeft heeft CORBO SUPPORT het recht haar verplichtingen in het kader van Support op te schorten totdat de kennis van Gebruikers op voldoende niveau is gebracht, zonder dat Afnemer recht heeft op restitutie van reeds betaalde gelden of enige schadevergoeding.

5.6 CORBO SUPPORT bepaalt zelfstandig en zonder raadpleging van Afnemer het versiebeleid en zorgt ervoor dat telkens indien en voor zover dat mogelijk is de meest recente Functionaliteit beschikbaar is voor Afnemer.

5.7 CORBO SUPPORT zal voorafgaand aan de implementatie van updates en/of andere wijzigingen van de Functionaliteit in overleg treden met Afnemer, indien deze naar verwachting een verlies van de prestatievermogens van de SaaS-dienst en/of verlies van Functionaliteit en/of een verminderde Beschikbaarheid met zich mee zullen brengen.

5.8 Het bepaalde van artikel 5.7 is niet van toepassing in het geval de betreffende updates om beveiligingsredenen toegepast dienen te worden.

5.9 CORBO SUPPORT zal voorafgaand aan de ontwikkeling van een nieuwe release een voorstel aan de gebruikers doen voor de inhoud van de nieuwe release. Indien er voldoende belangstelling is zal CORBO SUPPORT op één of andere wijze gebruikersbijeenkomsten organiseren.

Artikel 6 Opleidingen

6.1 CORBO SUPPORT kan aan Gebruikers en/of ander personeel van Afnemer adequate Opleidingen verzorgen ten behoeve van het gebruik van de Functionaliteit.

6.2 CORBO SUPPORT staat ervoor in dat de docenten voldoende kennis van het onderwerp hebben en voldoende didactische vaardigheden hebben om de Opleiding naar behoren te kunnen geven.

6.3 CORBO SUPPORT verstrekt, indien van toepassing, aan iedere cursist adequaat cursusmateriaal voor eigen gebruik. Het auteursrecht op het cursusmateriaal berust bij CORBO SUPPORT. Het is Afnemer niet toegestaan het cursusmateriaal te verveelvoudigen en/of openbaar te maken tenzij dit voor eigen gebruik is.

6.4 Annulering en/of verplaatsing van de Opleiding(en) door Afnemer kan slechts tot drie Werkdagen voor de geplande datum van Opleiding. Het annuleren van de Opleiding(en) na deze periode brengt met zich mee dat de overeengekomen kosten voor deze Opleiding(en) door Afnemer volledig verschuldigd zijn.

 

 

Pagina 6 van 17

Artikel 7 Prijzen, tarieven, facturering en betaling

7.1 Prijzen en tarieven staan vermeld in de Bijlage 4. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW).

7.2 Voor Support buiten Werkuren kan, indien en voor zover in Bijlage 4 gespecificeerd, een toeslag in rekening gebracht worden.

7.3 De overeengekomen prijzen en tarieven mogen jaarlijks, per 1 januari door CORBO SUPPORT worden verhoogd met een percentage gelijk aan de index voor zakelijke dienstverlening zoals gepubliceerd door het CBS met als basis 2000 is 100. Als startdatum geldt 1 januari 2013 voor de in bijlage 4 genoemde tarieven.

7.4 Prijswijzigingen die het gevolg zijn van substantiële uitbreidingen van de Functionaliteit worden direct gefactureerd en zijn terstond verschuldigd. Deze dienen echter wel tevoren door CORBO SUPPORT met de Afnemer te zijn gecommuniceerd.

7.5 CORBO SUPPORT zal op de facturen aan Afnemer datum, periode van de dienstverlening, de omvang hiervan en het totaal verschuldigde bedrag in euro’s vermelden.

7.6 De vergoeding voor de SaaS-dienst wordt maandelijks achteraf gefactureerd.

7.7 Andere diensten en werkzaamheden die niet onder de Overeenkomst vallen, geschieden tegen de alsdan geldende tarieven voor de desbetreffende medewerkers van CORBO SUPPORT. Facturering vindt in dat geval achteraf plaats op basis van het aantal werkelijk bestede uren, tenzij uitdrukkelijk anders is vastgelegd.

7.8 Facturering van tussentijds aan de Overeenkomst toegevoegde Functionaliteit wordt na schriftelijke overeenstemming met Afnemer pro rato gefactureerd tot aan de eerstvolgende factuurdatum.

7.9 Afnemer machtigt CORBO SUPPORT de door hem op basis van de Overeenkomst verschuldigde bedragen bij inhoudelijke juistheid van de fact(u)ur(en) veertien (14) dagen na factuurdatum te incasseren middels een incasso.

7.10 Indien Afnemer zich op inhoudelijke onjuistheid van de fact(u)ur(en) beroept laat dit onverlet diens verplichting om tenminste het onbetwiste deel van de fact(u)ur(en) te betalen.

7.11 Indien CORBO SUPPORT de verschuldigde factuurbedragen niet kan incasseren, behoudens indien Afnemer zich binnen tien (10) dagen heeft beroepen op inhoudelijke onjuistheid van de factuur, zal Afnemer zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd zijn. Indien Afnemer na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, is CORBO SUPPORT gerechtigd naast de verschuldigde wettelijke rente tevens aanspraak te maken op vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op tenminste 15% van het totale factuurbedrag.

 

 

Pagina 7 van 17

7.12 Indien Afnemer een betalingsachterstand heeft van meer dan twee (2) maanden, is CORBO SUPPORT gerechtigd haar dienstverlening op te schorten, mits Afnemer van dat voornemen schriftelijk in kennis is gesteld en Afnemer tenminste vijf (5) Werkdagen is gegund alsnog en volledig aan alle betalingsverplichtingen, dus inclusief wettelijk rente, buitengerechtelijke en andere kosten, te voldoen.

Artikel 8 Looptijd, beëindiging, verlenging en exit

8.1 De Overeenkomst treedt in werking op het moment dat beide Partijen haar hebben ondertekend.

8.2 De Overeenkomst die wordt aangegaan voor de loop van één (1) jaar.

8.3 De Overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd voor één (1) jaar indien geen der Partijen uiterlijk drie (3) maanden voor ommekomst van de einddatum de Overeenkomst middels aangetekend schrijven met bericht van ontvangst aan de andere Partij heeft opgezegd.

8.4 Buiten hetgeen elders in de Overeenkomst is bepaald is:

a. de ene Partij gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst indien de andere Partij in de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst tekortschiet en daarin ook na ingebrekestelling, waarbij aan de andere Partij een redelijke termijn is gesteld om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen, volhardt.

b. de ene Partij gerechtigd zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist buiten rechte de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst te met onmiddellijke ingang ontbinden indien de andere Partij surséance van betaling aanvraagt of hem surséance van betaling is verleend; het faillissement van de andere Partij wordt aangevraagd of dat hij in staat van faillissement is verklaard; de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van samenvoeging van ondernemingen; op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere Partij dan wel op de bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken infrastructuur en/of computerprogrammatuur beslag wordt gelegd, dan wel de andere partij niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen.

8.5 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden op grond van het in artikel 8.4 bepaalde, heeft Afnemer op eerste verzoek het recht om voor een periode van twee (2) aaneengesloten maanden de Functionaliteit te blijven gebruiken, één en ander tegen een door CORBO SUPPORT te bepalen en door Afnemer vooruit te betalen redelijke vergoeding.

8.6 Alle rechten die Afnemer ingevolge Overeenkomst heeft verkregen met betrekking tot het gebruik van Functionaliteit vervallen bij beëindiging van Overeenkomst, met uitzondering van het gestelde in artikel 8.5.

8.7 Tenzij anders bepaald blijven verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de Overeenkomst voort te duren, na beëindiging daarvan bestaan. De beëindiging van de Overeenkomst ontslaat Partijen uitdrukkelijk niet van het bepaalde met betrekking tot

Pagina 8 van 17

geheimhouding, aansprakelijkheid, intellectuele eigendomsrechten, personeelsovername, toepasselijk recht en forumkeuze.

8.8 Partijen treden in het geval van beëindiging van de SaaS-Dienst(en) per omgaande in overleg omtrent de (wijze van) overdracht van data, de dienstverlening en/of overige beheersmaatregelen, benodigd voor een ongestoorde voortgang van het gebruik door Opdrachtgever van haar data en/of SaaS-dienst(en).

8.9 Alle werkzaamheden die door CORBO SUPPORT in het kader van het voorgaande lid worden verricht worden op basis van nacalculatie tegen de alsdan geldende tarieven in rekening gebracht.

Artikel 9 Garanties

9.1 CORBO SUPPORT garandeert dat de dienstverlening inzake de SaaS-dienst op vakbekwame wijze worden uitgevoerd.

9.2 CORBO SUPPORT garandeert de Beschikbaarheid conform Overeenkomst tot en met haar infrastructuur. CORBO SUPPORT is niet verantwoordelijk voor de Telecommunicatieverbindingen vanaf haar infrastructuur, daar mede onder begrepen de telecommunicatieverbindingen van Afnemer als bedoeld in artikel 3.8 en 3.9.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 De Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichting(en) is behoudens de beperkingen in dit artikel tegenover de andere Partij aansprakelijk voor vergoeding van de door de andere Partij geleden, danwel te lijden schade.

10.2 Indien en voor zover de beperking van voorgaande lid rechtens niet mogelijk is, is de totale aansprakelijkheid van Partijen wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst beperkt tot vergoeding van directe vermogensschade tot maximaal het door CORBO SUPPORT van Afnemer ontvangen, ofwel de door Afnemer aan CORBO Support betaalde, vergoedingen (exclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen) over zes (6) maanden, direct voorafgaand aan de maand waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Onder directe vermogensschade wordt uitsluitend verstaan:

a. redelijke kosten die Afnemer zou moeten maken om de prestatie van SaaSdienstverlener aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze kosten worden nochtans niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van Afnemer is of wordt ontbonden;

b. redelijke kosten die Afnemer heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen;

c. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe vermogensschade in de zin van deze voorwaarden;

d. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

Pagina 9 van 17

10.3 Aansprakelijkheid voor schade, anders dan genoemd in het voorgaande lid, is uitgesloten.

10.4 De in hiervoor genoemde beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen:

a. in geval van aanspraken op schadevergoeding ten gevolge van dood of lichamelijk letsel;

b. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de schadeveroorzakende Partij, waaronder begrepen diens werknemers en ingeschakelde derden.

10.5 De aansprakelijkheid van een Partij wegens tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat pas nadat de nalatige Partij door de andere Partij in gebreke is gesteld, tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige Partij onmiddellijk in gebreke is.

De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden, waarbij aan de nalatige Partij een redelijke termijn wordt gegund om alsnog zijn verplichtingen na te komen.

Artikel 11 Overmacht

11.1 In geval van overmacht wordt de nakoming van de Overeenkomst en alle daarmee samenhangende verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de overmacht situatie, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn. Een Partij kan zich jegens de andere Partij alleen op overmacht beroepen indien de zich op overmacht beroepende partij zo spoedig mogelijk, onder overlegging van bewijsstukken, de andere Partij schriftelijk van zijn beroep op overmacht in kennis stelt.

11.2 Als een Partij door overmacht tekort schiet in de nakoming van enige verplichting voortvloeiend uit de Overeenkomst kan de andere Partij, indien vaststaat dat nakoming blijvend onmogelijk zal zijn, danwel indien een periode van meer dan dertig (30) Werkdagen is verstreken, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, door middel van een aangetekend schrijven met bericht van

ontvangst met onmiddellijke ingang buiten rechte ontbinden, zonder dat Partijen over en weer tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Hetgeen reeds is gepresteerd door CORBO SUPPORT zal door Afnemer terstond worden betaald.

11.3 Onder overmacht aan de zijde van de CORBO SUPPORT wordt in elk geval verstaan:

ziekte van personeel, stakingen, al dan niet toerekenbare tekortkomingen van toeleveranciers, verlies van data, stroomstoringen en/of uitval van netwerkverbindingen van één en ander aan de zijde van CORBO SUPPORT.

Artikel 12 Geheimhouding en beveiliging

12.1 Beide Partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen over de informatie over elkaars organisatie, de werking van de bestanden, Functionaliteit, de SaaS-dienst etc. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij zal een Partij informatie-, gegevensdragers en gegevens welke haar ter beschikking staan, niet aan derden ter beschikking stellen en aan haar personeel slechts bekend maken voor zover dit nodig is voor het verrichten van

Pagina 10 van 17

de overeengekomen prestaties. Partijen zullen hun personeel verplichten deze geheimhoudingsbepalingen na te leven.

12.2 Met betrekking tot gegevens afkomstig van de andere Partij, die in welke vorm of op welke informatiedrager dan ook bij een Partij berusten of aan hem zijn verstrekt, verbindt een Partij zich:

a. alle redelijke maatregelen in acht te nemen voor een veilige berging of opslag;

b. de gegevens niet te gebruiken voor enig ander dan het overeengekomen doel;

c. de gegevens niet langer onder haar berusting te houden dan voor het uitvoeren van de overeengekomen verplichtingen redelijkerwijs noodzakelijk is en deze gegevens, inclusief gemaakte kopieën onmiddellijk na volledige nakoming van genoemde verplichtingen weer ter beschikking te stellen van andere Partij, dan wel na verkregen toestemming van andere Partij te vernietigen;

d. de overeengekomen verplichtingen uitsluitend te doen uitvoeren door personen waarvan de Partij op wie de verplichting rust in redelijkheid meent dat zij betrouwbaar zijn;

e. medewerking te verlenen aan het uitoefenen van toezicht door of namens de andere Partij op bewaring en gebruik van gegevens.

12.3 Ieder der Partijen draagt er zorg voor dat zijn bij de werkzaamheden betrokken werknemers en/of derden contractueel tot geheimhouding met betrekking tot hetgeen in dit artikel is gesteld zullen zijn verplicht.

Artikel 13 Overdracht van rechten en verplichtingen

13.1 Afnemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit Overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van CORBO SUPPORT aan een derde over te dragen.

13.2 CORBO SUPPORT is te allen tijde bevoegd rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst over te dragen. Afnemer is gerechtigd om de overeenkomst bij overdracht direct te beëindigen.

13.3 CORBO SUPPORT is bevoegd om bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik temaken van de diensten van derden, hetzij in onderaanneming, hetzij door  tijdelijke inhuur van personeel. Deze bevoegdheid van CORBO SUPPORT laat onverlet haar verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de nakoming van de krachtens de Overeenkomst op haar rustende verplichtingen en de krachtens de belasting- en sociale verzekeringswetgeving op haar als werkgever en/of hoofdaannemer rustende verplichtingen.


 

Pagina 11 van 17

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

14.2 In geval van een geschil, geeft de meest gerede partij aan de andere Partij schriftelijk te kennen, dat er sprake is van een geschil, alsmede een summiere opgave van hetgeen naar het oordeel van die Partij het onderwerp van het geschil is. Alle geschillen welke naar aanleiding van of ten gevolge van de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waar CORBO SUPPORT gevestigd is, daaronder mede begrepen de voorzieningenrechter van deze arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding.

14.3 Het in de artikel 14.2 bepaalde laat onverlet de verplichting van beide Partijen zich maximaal in te spannen om geschillen, verband houdende met de Overeenkomst, zoveel mogelijk in onderling overleg op te lossen.

Artikel 15 Algemene bepalingen

15.1 In geval van overtreding van artikel 3.1, 3.5, 8.7, 12 en 15.7 is Afnemer terstond en zonder rechterlijke tussenkomst aan CORBO SUPPORT een boete verschuldigd ter hoogte van de jaarfacturatie van CORBO SUPPORT aan de Afnemer. Deze boete verlet CORBO SUPPORT niet om aanvullende schadevergoeding(en) te vorderen. In geval van overtreding van artikel 8.7, 12 en 15.7 is CORBO Support terstond en zonder rechterlijke tussenkomst aan afnemer een boete verschuldigd ter hoogte van de jaarfacturatie van CORBO SUPPORT aan de Afnemer. Deze boete verlet afnemer niet om aanvullend schadevergoeding(en) te vorderen.

15.2 Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst hebben geen rechtskracht tenzij deze door de betreffende Partij schriftelijk zijn bevestigd.

15.3 In de gevallen waarin de Overeenkomst niet voorziet, dan wel indien wijziging van de Overeenkomst noodzakelijk is, treden partijen hiertoe in overleg. Wijzigingen en/of aanvullingen zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.

15.4 Het nalaten door een Partij om binnen een in de Overeenkomst genoemde termijn nakoming van enige bepaling te verlangen, tast het recht om alsnog nakoming te eisen niet aan, tenzij deze Partij uitdrukkelijk en schriftelijk met de niet-nakoming akkoord is gegaan.

15.5 Indien in deze voorwaarden is vermeld dat een kennisgeving schriftelijk kan worden gedaan, dan kan die mededeling, tenzij uit de context evident is dat daadwerkelijk schriftelijk is bedoeld, ook digitaal, dat wil zeggen per fax of per e-mail, plaatsvinden. Nochtans draagt de Partij die ervoor kiest een elektronisch medium te gebruiken het bewijsrisico indien een kennisgeving volgens de andere Partij niet of niet goed zou zijn aangekomen.

15.6 Indien één van de bepalingen van de Overeenkomst nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van de Overeenkomst van kracht blijven en treden Partijen in overleg om een vervangende bepaling overeen te komen.

Pagina 12 van 17

15.7 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst, alsmede één jaar na beëindiging van de Overeenkomst zullen Partijen elkaars personeel niet in dienst nemen.

15.8 Indien en voor zover tegenstrijdigheden voorkomen tussen Overeenkomst en de bij deze Overeenkomst behorende Bijlagen, geldt het gestelde in de Overeenkomst.

15.9 De algemene voorwaarden van CORBO SUPPORT zijn van toepassing op Overeenkomst en maken derhalve integraal onderdeel uit van Overeenkomst. Algemene (inkoop)voorwaarden van Afnemer, dan wel andere algemene of bijzondere (inkoop)voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op Overeenkomst en worden hierbij dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen. CORBO SUPPORT garandeert door het inrichten van een information security management systeem (ISMS) volgens deze ISO 27001 standaard Afnemer expliciet dat de gegevensopslag en toegankelijkheid conform de vigerende wetgeving op het gebied van WBP is. Mocht op een manier duidelijk worden dat de toegankelijkheid van de gegevens niet gegarandeerd kan worden dan zal CORBO SUPPORT direct de gegevens isoleren en beschermen zodat van verdere overtreding geen sprake kan zijn. Afnemer zal hiervan direct op de hoogte gebracht worden.

 

 

Pagina 13 van 17

Bijlage 1: Specificaties Functionaliteit

De SaaS-dienst ISO-Manager bevat in elk geval de volgende functionaliteit:

· KMS met de sub functies:

  1. Bespreking;
  2. Directiebeoordelingen;
  3. Interne audits;
  4. Documentbeheer;
  5. Wagenpark;
  6. Leveranciersbeoordeling;
  7. Gereedschappen.

· RTV

· Relaties

· Medewerkers

· Procesbeheersing

· Rapportage

· Actiemelder

· Configuratie

· Locatieafhankelijkheid

 

 

Pagina 14 van 17

Bijlage 2: (Browser)programmatuur

In deze Bijlage wordt aangegeven welke ‘plug in(s)’ dien(t)en te worden gebruikt om

de SaaS-dienst te kunnen gebruiken:

· Microsoft Silverlight

Plug ins worden gedownload op de computer(s) die de SaaS-dienst gebruik(t)en.

 

 

Pagina 15 van 17

Bijlage 3: Telecommunicatievoorziening

In deze Bijlage wordt aangegeven welke telecommunicatiediensten door Afnemer

dienen te worden aangeschaft om optimaal van de SaaS-dienst gebruik te kunnen

maken.

CORBO SUPPORT gaat ervan uit dat de Afnemer beschikt over voldoende bandbreedte om

de SaaS-dienst te kunnen gebruiken. Normaliter is dit gelijk aan een bandbreedte die

voldoet voor normaal internetgebruik.

 

 

Pagina 16 van 17

Bijlage 4: Prijzen en tarieven

In deze Bijlage staan de prijzen en tarieven met betrekking tot dienstverlening en

eventuele Support buiten Werktijden.

De initiële, eenmalige kosten voor inrichting van de database voor Afnemer ten

bedrage van € 200,–.

Importeren van andere gegevens kan op basis van offerte of nacalculatie.

 

Voor het gebruik van de SaaS-dienst ISO-Manager worden de volgende tarieven per licentie berekend:

ISO-Manager® Installatiekosten (voor het inrichten van de Webserver) : Eenmalig € 200,00
ISO-Manager® LicentiesKosten aantal licenties van het systeem:1-5 licenties                 € 40,00 per licentie, per maand;6-10 licenties               € 35,00 per extra licentie, per maand;

10-20 licenties             € 25,00 per extra licentie, per maand.

 

Opmerking:

Bij meer dan 20 licenties zal een aparte offerte worden uitgebracht.

Module locatieafhankelijkheid:1-5 licenties                € 10,00 per licentie, per maand;6-10 licenties              €   7,50 per extra licentie, per maand;10-20 licenties            €   5,00 per extra licentie, per maand.

 

Ook hier geldt dat bij meer dan 20 licenties er een aparte offerte zal worden uitgebracht.

 

 

 

Pagina 17 van 17

Bijlage 6. Beschikbaarheid en tijden

Maintenance Window:

Het tijdvak waarin de SaaS-dienst mogelijk niet beschikbaar is en dat gereserveerd is voor onderhoud.

Het Maintenance Window van CORBO Support is:

van 0:00 uur tot 7:00 uur en van 21:00 uur tot 0:00 uur op werkdagen en van 0:00 uur tot 24:00 uur op zaterdagen, zondagen en feestdagen.

CORBO SUPPORT informeert behoudens situaties van ernstige storingen, de Afnemer minimaal 24 uur van te voren wanneer de SaaS-dienst binnen het Maintenance Window niet beschikbaar is als gevolg van onderhoudswerkzaamheden.

Service Window:

Het tijdvak, vallende buiten het Maintenance Window, waarin de SaaS-dienst beschikbaar dient te zijn.

Werkdagen en –uren Maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van nationale feestdagen, waarbij 5 mei eens in de vijf (5) jaar een nationale feestdag is. Op deze dagen gelden Werkuren tussen 09:00 en 17:00 uur. CORBO SUPPORT streeft naar een beschikbaarheid van 99,95% binnen werkuren.

CORBO SUPPORT houdt zich het recht voor om in geval van ernstige storingen bij het gebruik van de SaaS-dienst onderhoudswerkzaamheden buiten het Maintenance Window uit te voeren.

© 2013 ISO-Manager® - CORBO Support B.V. CORBO Support B.V.